REGULAMIN

Regulamin serwisu www.audiolingo.pl


Wstęp

Niniejszy Regulamin sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Audiolingo.pl, dostępnego pod adresem www.audiolingo.pl. Regulamin ten określa w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym Serwis. Każdy potencjalny użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.


Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Serwis – platforma świadcząca usługi drogą elektroniczną, znajdująca się pod adresem www.audiolingo.pl, umożliwiająca szereg działań właściwych dla tego typu platform na rzecz Użytkownika

2. Administrator - podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz świadczone w jego ramach usługi. Jest nim firma: Lingo Dominika Kubik, ul. T. B. Żeleńskiego 116, 58-309 Wałbrzych, NIP: 886-245-34-36, REGON: 301977383

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.audiolingo.pl.

4. Usługa – usługa świadczona przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Serwisu.

5. Regulamin – jest to niniejszy regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami, dostępny na stronie internetowej www.audiolingo.pl

6. Konto – przestrzeń na platformie internetowej, do której dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu Loginu i numeru PIN, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Po zalogowaniu istnieje możliwość zmiany numeru PIN.

7. Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, określany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

8. PIN – ciąg znaków numerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, określony jw.

9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie Serwisu.

10. Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Usługobiorca.

11. Abonament – opłata uiszczana z góry przez Użytkownika za wybrany przez niego kurs. Dzięki niemu Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej wersji wybranego Kursu na okres jednego miesiąca. Abonament nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie.

12. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 2.

Warunki korzystania z Serwisu

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Dostęp do Serwisu i świadczonych usług jest częściowo bezpłatny i jest możliwy po założeniu konta Użytkownika w procesie Rejestracji.

4. Aby dokonać rejestracji w serwisie należy podać adres e-mail oraz numer PIN, stanowiący hasło do konta Użytkownika.

5. Z jednego konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba.

6. Użytkownik może korzystać z Usługi, zapisując się na wybrany przez siebie kurs i opłacając wybrany Abonament.

7. Kursy dostępne są w pięciu językach, w zależności od rodzaju wykupionego abonamentu przez zarejestrowanego Użytkownika. Serwis udostępnia również bezpłatne lekcje demo, umożliwiające zapoznanie się z formą oferowanych kursów.

8. Każdy z języków można wykupić na okres jednego miesiąca. Aktualna lista wszystkich dostępnych kursów oraz cennik dostępne są na stronie www.audiolingo.pl.
9. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto, zawierają 23% VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

10. Opłaty za kurs w systemie mogą być dokonywane za pomocą przelewów bankowych lub przelewów na poczcie.

11. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji o dokonanej wpłacie na adres: poczta@audiolingo.pl

12. Aktywacja pełnego dostępu do kursu następuje w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o wpłacie, o czym Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail.

13. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie podłączone do sieci Internet oraz dysponować jedną z następujących przeglądarek stron www:

MS Internet Explorer 7.0 i nowszy

Mozilla Firefox 3.0 i nowsza

Safari 3.0 i nowsza

Chrome 1.0 i nowszy

14. Administrator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym Usług świadczonych przez Administratora, osobie trzeciej, bez informowania o tym Użytkowników.

15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za zmianę numeru PIN, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń odnośnie środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności do nieprzekazywania numeru PIN i Loginu osobom trzecim oraz do regularnego zmieniania numeru PIN. Administrator nie odpowiada za skutki utraty lub przekazania osobie trzeciej Loginu lub numeru PIN.

16. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika dokonania nadużycia dostępu do jego Konta w Serwisie bądź zaistnienia możliwości dokonania takiego nadużycia przez osoby trzecie (kradzież Loginu i numeru PIN), Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o zaistniałym naruszeniu. Administrator dokona zablokowania dostępu do Konta. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nadużycie przez osoby trzecie dostępu do Konta w serwisie internetowym.

§ 3.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Użytkownik, który zawarł umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Administratora. Rozliczenie – zwrot abonamentu – obejmuje okres po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika.

§ 4.

Prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora

1. Użytkownicy korzystający z Serwisu nie mogą wykorzystywać Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem oraz nie mogą wprowadzać do Serwisu treści powodujących przeciążenie zasobów usługi.

2. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu lub Usługi (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu lub dóbr osobistych kontrahentów Administratora, lub naruszenia praw do wizerunku.
Przed pozbawieniem prawa korzystania z Serwisu Administrator postara się wyjaśnić powstałe wątpliwości poprzez skomunikowanie z Użytkownikiem i wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Nie jest zobowiązany do powyższych działań, jeśli komunikacja z Użytkownikiem napotyka przeszkody. Uiszczony przez Użytkownika Abonament przepada w zakresie, w jakim nie został wykorzystany.
3. Administrator ma prawo, w przypadku podejrzenia korzystania z danego konta przez inną osobę, która nie wykupiła abonamentu bądź też w przypadku podejrzenia włamania się na konto innej osoby, zablokować to konto. Aby odblokować konto Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej Administrator może także rozwiązać umowę w każdym czasie. Uiszczony przez Użytkownika Abonament przepada w zakresie, w jakim nie został wykorzystany.

5. Administrator będzie upoważniony do czasowego wyłączenia Użytkownika z korzystania z usług w razie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu lub danych zgromadzonych na serwerze. Za taki okres Abonament nie będzie naliczany.

§ 5.

Dane Osobowe

1. Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu prawidłowej obsługi Serwisu i wysyłania powiadomień drogą e-mailową.

2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

3. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie podczas rejestracji w Serwisie.

4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

5. Administratorem danych osobowych jest Administrator.

6. Dane wykorzystywane są jedynie przez portal www.Audiolingo.pl i nie udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim.

§ 6.

Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanej Usługi.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w tym nie zwraca ewentualnie nadpłaconego Abonamentu za:

  1. utratę przez Użytkownika danych w ramach Konta spowodowaną Awarią, awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Administratora,

  2. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika z Serwisu po zakończeniu danej akcji,

  3. skutki korzystania z Serwisu i Usług przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu poszczególnych Usług, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  4. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

  5. skutki prowadzenia konserwacji, o której mowa w § 6 ust. 4 poniżej.

  6. Skutki wynikłe z udostępnienia konta lub hasła do konta innym osobom.


3. Administrator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Serwisie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu po uprzednim zawiadomieniu Użytkowników, bez konieczności zadośćuczynienia użytkownikom.

4. Administrator zastrzega sobie prawo comiesięcznej konserwacji Serwisu w wymiarze do 24 godzin miesięcznie. Konserwacja może powodować niedostępność niektórych lub wszystkich Usług. Konserwacja następować może bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.

 § 7.

Reklamacje

1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i Usług, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

2. W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych Usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Administratora, kierując stosowne zawiadomienie na adres e-mail:.poczta@audiolingo.pl
3. Wszystkie treści, usługi oferowane w ramach e-usługi udostępniane są bez gwarancji poprawnego działania. Zarówno oprogramowanie jak i treść strony www czy poszczególnych ćwiczeń może zawierać błędy. Jeśli Użytkownik zgłosi podejrzenie błędu, Administrator dołoży starań w celu jak najszybszego jego usunięcia.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Usługi, a także reklamacje Użytkownik może zgłaszać na adres:

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

6. W przypadku uznania reklamacji – braku Usługi z przyczyn leżących po stronie Administratora, jeśli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Administrator zobowiązuje się do przedłużenia abonamentu na użytkowanie kursu o czas trwania przerwy (w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia).

§ 8.

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług

1. Administrator jest upoważniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Administrator zobowiązuje się w przypadku zmiany regulaminu do poinformowania o zmianach. Brak akceptacji nowego Regulaminu powoduje automatyczne zablokowanie Konta Użytkownika.

3. Nowa treść Regulaminu jest obowiązująca od dnia jego opublikowania na stronie www.audiolingo.pl

Nawigacja